Amateka ya Ryangombe (igice cya Kabiri)

Ryangombe akigera mu Rwanda,yakomeje umwuga we wo guhiga,cyane ko yari aje mu gihugu kirimo amashyamba menshi abonekamo inyamaswa nyinshi z’umuhigo.ishyamba yashikiyemo bwa mbere,ni ishyamba ry’ibirunga n’ishyamba ry’urugano,kuri ubu riboneka mu Karere ka Burera,n’ubundi hari hasanzwe ari Ingoma y’u Burera.

Umunsi umwe Ryangombe rya Babinga mwene Nyundo,arara agambiriye umuhigo,ati:”Ejo tuzahigire Nyabikenke.”Agira abahungu be,ati:”Nzabatanga inyamaswa ya Nyabikenke!”bati:”Ntuzayidutanga!Barara bagambiriye umuhigo,bawuhigiye.

Ryangombe,bibero birinda ibiramba,Nyamunyaga iziburiwe,izitaburiwe akazazinyaga inkingi n’imyugariro yitwa Nkingiyinka,mu nkingi y’abagabo yitwa Nkungiyabagabo.Arahaguruka n’umuhungu we Binego bya Kajumba,nyamunigamapfizi amasumba akazatamata imirinzi,rukarabankaka,rutukuzambuga rwugumbira mutarinkuba ya Nyirakajumba ni urwamba rw’impiri,ni ubwayi bw’urubingo,ni amaganga y’inkuba arashigishwa ntanyobwa.

Ryangombe arahaguruka n’umuhungu we Ruhanga rwa Milimo,rukayamaziri,ruhangarabimashi rwa Muhabwa mu macumu atwara amacinya,mu myambi atwara imisaukura,I Ndorwa ya Ndoli ahanyaga imitamu,I Burundi bwa kiburungwa ahanyaga Bugondo bw’imbimba muri zo.Arahaguruka n’umuhungu we Kagoro ka Ryangombe,Shegenya,Sharinyanga,munanuzi,twababa utwa mpimbi na Muzana,mikoni itwakwa abarenzi,rubango rwa Nyabirungu,rubangura abiri rwa Janja,Nyamunyagisha uko iburyo ukwa moso yaguhagije imicuzo y’Abenerubenge.Nkora y’imiyombo avuguta ibitero ibitenzi bigata imiheto mw’igerero kwa Mivuba ni we wanze kwigira Ruhamagara mu ntara itari iyabo.

Ryangombe araranye umuhigo,Nyiraryangombe aricura,arakanguka maze araragura,at:”Siba umuhigo wa none cyana kimwe cya Mukanya cyamaze nyina ubugwe n’ubugwe-shyamba!Siba umuhigo wa none bibero birinda ibibanda,Shebuja wa Ruhanga umugabo,siba umuhigo wa none.Undi ati:”Oya ntabwo nsiba ndahigira Nyabikenke.”Nyina ati:”Narose inzozi mbi,narose itukura rya Nyabikenke,narose urukwavu rutagira ishyira n’umurizo,narose imbogo y’ihembe rimwe,narose inkware y’ibara,narose umugezi utembera ujya ruguru ya Nyabikenke,wihigira Nyabikenke.”

Undi ati:”Ntabwo nasibira ntahigiye Nyabikenke!”Ryangome arara(aryama),ngo bigeze mu museke arabaduka ahamagara imbwa ze.

Imbwa ze ziraza at:”Nimumpe amayombo y’imbwa zanjye!”Amayombo arabura,na ho Nyiraryangombe yayahishe.

Ajya mwa Nyirakagoro ati:”Amayombo y’imbwa zanjye!”Bati :”Amayombo ari mwa Nyiramugarura.”

Ajya mwa Nyiramugarura ati:”Amayombo y’imbwa zanjye!Bati:”Amayombo ari mwa Nyiraruhanga!”

Ajya mwa Nyiraruhanga ati:”Amayombo y’imbwa zanjye!Bati:”Amayombo ari mwa Nyirakajumba!”

Ajya kwa Nyirakajumba,ati:”Amayombo y’imbwa zanjye!”Bati:’”Amayombo ari mwa Nyiraryangombe!”Nkonjo aramwongorera ati koko kwa nyiraryangombe.

Ni bwo Ryangombe aje aturutse hirya n’uburakari n’iki,urugi rw’umusego arukubita umugeri rugwira ibiseke,amayombo mu giseke aravuga.Ryangombe akuramo amayombo.Ahamagaza imbwa ze :yambika Nyakayonga,yambika Bashokabadahannye,yambika Babikamurwinanuriro,yambika Nyanaramuzi Ntazamumpora,yambika Ikinyabutongo gitoto kimara isimbo,yambika Ntakitambarinkanda,yambika Uruyongoyongo rwa Miramba.Imbwa amaze kuzambka,ati:”ndaboneje!”Nyiraryangombe aba yatambamye mu bikingi by’amarembo,yijishura umweko awurambika muri ibyo bikingi by’amarembo.Ati:” Siba umuhigo wa none cyana kimwe cya Mukanya cyamaze nyina ubugwe n’ubugweshyamba!Siba umuhigo wa none!”Sinsiba ntahigiye Nyabikenke!”Umweko arawutambuka arawusimbuka awugwa inyuma araboneza.

Ryangombe arashogoshera n’umuhigi we Nyarwambari rwa Ngweja ya Murema,na we ari kumwe n’umuhigi we Rwamukwisi.Ngo bagere mu irembo,babona agakwavu karatitiba.Bongeye gutarabuka,baca imitwe n’inkware y’ibaba rimwe,iraguruka.Ati:”Kiriya ni igiki ko kitaraboneka aho mwabereye?”Abandi bati:”Ni ya ndagu ya Nyiraryangombe yenda gutaha.”Undi ati”Nta ndagu y’agakecuru,si ko kambuza guhigira Nyabikenke!”Ngo agere  imbere,babona imondo y’ibara rimwe iratitiba.Barayivuma bati:”Pu ,Nigende!”Ati:”Biriya ni ibiki?”Bati ni ya ndagu ya Nyiraryangombe yenda gutaha.Ashyira buyira,araboneza aragenda.ngo ajye kummanuka umugezi wa Nyabikenke,asanga wahindutse ituku ry’amaraso.

Ryangombe araboneza ngo agere hirya aca imitwe na Nyagishya cy’impenebere gihetse umwana imbibe.Agiye gusimbuka wa mugezi bati:”Sigaho wirenga itukura rya Nyabikenke garuka Ryangombe!Garuka cyana kimwe cya Mukanya cyanze kwumvira Se na Nyina,ku mugani wa Nyiraryangombe uko yabivuze!”Undi ati:”Oya,nta ndagu y’agakecuru ntibimbuza guhiga I Nyabikenke!”Ni bwo aciye imitwe na Nyagishya cy’impenebere gihetse umwana imbebe(iri ni izina ry’uyu mugore,ati:”Yewe wa mugore we!”Undi ati:”Iii:”Ati :”Mpa urwuya!” Umugore ati:”Naguha urwuya umaze kumpa impetso y’umwana wanjye!”Ryangombe ati:”Ndayiguha!”Ryangombe amuha uruhu rw’inyemera ararwanga,amuha uruhu rw’impara ararwanga,amuha uruhu rw’impongo ararwanga,amuha uruhu rw’inzobe ararwanga,amuaha uruhu rw’isasu ararwanga.Ati:”Ese ushaka iki?”Undi ati:”Nshaka uruhu rw’inyamaswa iri muri kiriya gihugu!”Uti at:”Iiii Nibayihige ndaruguha!”Ati:”Nimungondagondere mbanze nsogore uyu mugore.”Bamugondagondera ingando amwinjizamo.Ambwira Nyarwambari ati:”Higa urenza,nuvumbura inyamaswa y’insindanya murampamagare.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Igiseke

culture-in-rwanda

Kwamamaza

Umurage Wacu 3lOGO UMURAGECqAJqoFW8AAF6RY.jpg large

Facebook

Inkuru zose

© 2016  Umurage Wacu  Group 

Tel:+250 783541018 /728541018

Email:umuragewacugroup@gmail.com

Address:Kigali-Rwanda

Design by FRI SOFT Ltd