Twige Ikinyarwanda

Abanyarwanda bavuga ururimi rw’ikinyarwanda, Ururimi rubahuza bose, rukoreshwa mu Rwanda hose. Ariko hakaba hariho amagambo akunda gukoreshwa muri rusange n’abantu mu ngeri zose; baba bari mu nzira bahuye, kuri telefone, mu ngendo, mu nama, mu bukwe, mu rugo, mu kazi, ku isoko, mu Nsengero cyangwa…
Ntibavuga                                                                                        …
Mu kunoza imyandikire neza,mu nteruro hakoreshwa utwatuzo dutandukanye. 1.akabago(.) gasoza interuro yemeza Urugero:Umwana mwiza y’ubaha ababyeyi. 2.akabazo(?) gasoza interuro ibaza Urugero:azaza ryari? 3.Agatangaro(!)gasoza interuro itangara,kagashyirwa n’inyuma y’amarangamutima. Urugero:Mbega umukobwa mwiza!                Yooo! 4.Akitso(,) gakoreshwa mu nteruro kugirango bahumeke akanya gato Urugero:abavukana baravurana ntibavushanya,barasangira bagasabana ntibasebanya.…
 1.Mu ntangiriro y’interuro Urugero :Isuka ibagara ubunshuti ni akarenge 2.Nyuma y ‘akabago,akabazo n’agatangaro Urugero :Twese hamwe duhagurukire kujijuka.wabigeraho ute utazi gusoma ? Oyeee !igitego kikabakirinjiye 3.Ku nyuguti itangira amazina bwite y’abantu n’ahantu Urugero :Mukamwezi mwene Karake ubu akorera i Butare 4.Ku nyuguti itangira amazina y’amezi Urugero:Ugushingo gushyira ukuboza. 5.Ku nyuguti itangira…

Igiseke

culture-in-rwanda

Kwamamaza

Umurage Wacu 3lOGO UMURAGECqAJqoFW8AAF6RY.jpg large

Facebook

Inkuru zose

© 2016  Umurage Wacu  Group 

Tel:+250 783541018 /728541018

Email:umuragewacugroup@gmail.com

Address:Kigali-Rwanda

Design by FRI SOFT Ltd