Uburezi bw'abanyarwanda bo hambere

“Mu Rwanda rwo hambere,abana bafataga uburere mu miryango yabo no mu itorero”

Mu Rwanda rwo hambere,bari bafite uburezi buhamye,uburezi bw’Abanyarwanda bwari bufite inzengo 2 z’ingenzi Uburezi bwo mu muryango n’Uburezi bwo mu itorero.

“Uburezi bwo mu muryango”

Kubyara no kurera,byari inshingano za buri munyarwanda wese mu Rwanda rwo hambere,uburezi bwo mu muryango,bwatangiraga umwana bakimutwita(kuko hari imihango yakorwaga n’imiti yanywebwaga ku mugore utwite,kugira ngo azabyare neza kandi umwana umeze neza),kugeza igihe bamubyara.Mu Rwanda rwo hambere,Abagore batwite, bakoraga imihango yitwa KURERA INDA,yabaga irimo kunywa imiti,kwisiga amavuta,kunywa amabumba n’ibindi.Kugira ngo inda itabakoroga,umubyeyi akaba yayigwaho arimo abyara,cyangwa umwana akazavuka afite indi miziro.Umwana yamaraga kuvuka,bagakomeza kumutoza uburere,kugeza abaye ingimbi n’umwangavu(hagati y’imyaka 10 na 14) kuko ni bwo umwana,yashoboraga kuva mu rugo,akaba yajya mu yindi mirimo,dore ko ari nabwo abana bo hambere,batangiraga kwambara,bakamushyikiriza ikindi cyiciro.Mu burezi bw’Ababyeyi ,habagamo no gutoza abana inyigisho z’ibanze ku muco,bakabacira imigani,bakabigisha ibisakuzo,ibyo gukundana no kubana n’abandi,bakajya babanyuriramono muri make amateka y’igihugu,bitewe n’ubumenyi bwa buri mubyeyi uko bungana.Umubyeyi w’umugore,yashoboraga kwihererana umwana w’umukobwa,akamwigisha kwifata neza n’indi mirimo yo mu rugo .Umubyeyi w’umugabo na we yigishaga umuhungu we,imirimo yoroheje,ijyanye n’inshingano z’abagabo,nko kumufasha kubaka urugo,kubaka inzu,kuragira inka no kumutoza imyororokere yazo n’ibindi.usibye ko uburezi bw’umwana ku mubyeyi wo hambere,bwarangiranga aruko apfuye ,n’iyo yamaraga kumwubakira urwe,yaramukurikiranaga akamugira inama,ari na ho bakurije umugani ugira uti”Uburezi bw’umwana butangirira ku kiriri,bukarangirira ku kiriyo”.

“Uburezi bwo mu itorero”

Mu Rwanda rwo hambere,itorero ni ryo ryari ishuli,mu magambo asobanuye neza,ishuli ryo hambere ryitwaga Itorero,abana bageze mu gihe cy’ubugimbi n’ubwangavu ,byari ihame ko bajya mu itorero,kugira ngo bahigire imyunga n’imirimo itandukanye y’ubuzima bwa nuri munsi bw’abanyarwanda.Buri gitsina cyagiraga imyuga kigomba kwiga,abana bo mu gitsina gabo bigaga:kubaza no kuramvura,korora no kubangurira,kubaka,kurasa intego n’indi mirimo ijyanye n’urugamba Guhiga,Ubucuzi,ubuhinzi,ubukannyi,ububoshyi bw’ibisenge by’amazu n’insika,ububumbyi n’ibindi.Mu itorero kandi bigiragamo ibijyanye n’ubuyobozi n’imiyoborere cyane cyane abana bakomoka mu miryango y’ibwami n’abandi,cyane ko buri wese yashoboraga kuba umuyobozi w’iki n’iki,iyo yabaga yabaye indashyikirwa mu bumenyi butandukanye.Mu itorero bahigiriga n’inyigisho z’ubuvanganzo bujyanye n’ubucukumbuzi bw’ururimi rw’ikinyarwanda,muri bwo twavuga:Ibyivugo,ibisigo,amahamba,amazina y’inka,amajuri,ibihamagaro,guca imigani,ibisakuzo,kuganira,gutarama n’ibindi.

Aha kandi twabamenyesha ko,hari n’inyigisho zihariye,zatangwaga mu buryo bwihariye,bitewe n’izo arizo,urugero:inyigisho zijyanye n’ubwiru,ubusizi n’ubucurabwenge.Bitewe ni uko,imihango y’ubwiru yari ibanga n’ubundi,kandi muri gahunda y’ubwiru,umwiru yasimburwaga n’umwana we iyo yabaga yapfuye,inyigisho zose,zijyanye n’imihango y’ubwiru,umubyeyi w’umwiru ni we wazigishaga umwana we,Abacurabwenge bakigisha abana babo iby’ubucurabwenge n’amateka y’igihugu,kugira ngo bazabisigarane,umusizi na we yigishaga abana be,kugira ngo bazamusimbure ku murimo wo gusingiza umwami n’ingoma ye.Umwami na we, iyo uzamusimbura yabaga yaramaze kuvuka,byari ngobwa,ko iyo amaze guca akenge,yabaga ari hafi ye,kugira ngo atangire gutozwa imirimo y’ubutegetsi.Mu nyigisho zijyanye n’imirimo y’urugamba,bigishwaga no gukunda igihugu no kukitangira.Bahigiraga n’imikino itandukanye,nko gusimbuka urukirampende,gukina igisoro n’ibindi.

Abana b’igitsina gore,bo bigishwaga, imyuga itandukanye n’iya basaza babo,bigishwaga :kuboha ikirago,ibiseke,imisambi,inkagara,inyegamo n’ibindi.Bigishwaga n’imirimo ijyanye n’uruhimbi no gukora neza imirimo yo mu rugo.Kwita ku muryango n’umugabo n’ibindi.Itorero ry’abana b’abakobwa ryabaga ritandukanye n’iry’’abahungu,nk’uko ibyo bigaga byabaga bitandukanye,ni na ko,bigiraga ahantu hatandukanye.Itorero ry’abana b’abakobwa ry’itwaga “Urubohero” ari naryo bigiragamo imirimo yo kuboha n’ubundi.Abana babakobwa bahigiraga imirimo yo gukuna cyangwa se guca imyeyo,bityo bakazabasha kuramya urugo igihe bazaba bashatse.

Icyo twasozerezaho kuri iki gice,ni uko imyigire y’abanyarwanda bo hambere,itagiraga imbibi,n’iyo wabaga warashatse,washoboraga kujya mu itorero ukiga ibyo ushaka kumenya,washoboraga kujya kubyigira mu itorero cyangwa se aho babikorera ari ho twita muri atelier mu mvugo y’ubu.Ibyo bikaba byarabafashaga kuzobera mu myuga babaga barigiye mu itorero.Ikindi ni uko mu itorero,umwana yigaga icyo ashaka ,bitewe n’imiterere y’umuryango akomokamo mu by’ubutunzi,kereka abana b’inkerebutsi ,nibo bashoboraga kwiga ibitandukanye n’imiterere yumuryango wa bo,bitewe n’icyo yifuza ko azaba.Usibye abakobwa,nibo bigaga imyuga imwe bose,hatitawe icyubahiro cy’umuryango.Mu gusoza iki gice,mu Rwanda rwo hambere,nta waburaga icyo akora(akazi)kuko bari bacye cyane,buri wese yabashaga gushyira mu bikorwa ibyo yigiye mu itorero nta nkomyi.Igihembo kiruta ibindi,abakozi baharaniraga,ni Inka,kuko ariyo yari ubukungu Ndangasubwe mu Rwanda rwo hambere.

Last modified on Sunday, 31 July 2016 17:18

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Igiseke

culture-in-rwanda

Kwamamaza

Umurage Wacu 3lOGO UMURAGECqAJqoFW8AAF6RY.jpg large

Facebook

Inkuru zose

© 2016  Umurage Wacu  Group 

Tel:+250 783541018 /728541018

Email:umuragewacugroup@gmail.com

Address:Kigali-Rwanda

Design by FRI SOFT Ltd