IMIZIRIRIZO Y’ABANYARWANDA

 

Mu muco wa Kinyarwanda habamo imihango,imigenzo n’imiziririzo y’abakurambere bacu.Umuntu yakuraga azi ibizira,umwana akavuga,agakura aziko hari ibintu adashobora gukora,akarebera ku bakuru,kandi nabo bakamwigisha.

Imwe mu miziro ni iyi:

I. Umuntu n’undi muntu

 Umuntu azira kurya abyina, Kuba ari ugukenya bene nyina.

 Umuntu azira gutera undi imbuto (semence), ngo ni ukumutera kunanuka akazingama.

Umuntu iyo ashatse kuvuga undi muntu akavugishwa, akavuga undi adashaka kuvuga, arongera akarisubiramo, ngo nawe arakavugwa. Iyo atamusubiye mu izina ngo amuvuge, kuba arukumukenya

Iyo umuntu arya maze agakorwa agakorora, ngo avuzwe n’umuntu umukunda, kandi ngo amuvuze neza. Na ho iyo akozwe atarya, ngo aba avuzwe n’umwanzi kandi ngo aba amuvuze nabi.

 Umuntu azira gusukira undi amazi atayanyujije mu nkondo y’uruho, ngo kuba ari ukumusukira kuzacika nka yo.

 Umuntu ntiyakura undi uruvi ngo arumwereke, ngo  rwamukenya, ndetse rutuma ahuma ntabone.

 Umuntu azira guhereza undi ikintu agicishije mu mugongo, ni ukwiteranya nawe bakangana rwose.

 Umuntu uzi gucuranga iyo ashaka kubyigisha mugenzi we, amukarabira mu ntoki akabimenya adatinze.

 Umuntu urumwe n’umusazi ngo na we arasara. Nicyo gituma birinda cyane abasazi ngo  batabaruma.

 Umwishywa ntiyarunguruka mu Kigega cya Nyirarume, ngo cyasaza kitigeze cyuzura.

 

III. Umuntu n’inka

Umuntu abona inka zitashye akazicanira bona nubwo habari ku manywa, kirazira ko inka zitahira mu kizima, abase baza kuzinyaga ntiziburanwe.

Umuntu iyo agiye kurahura umuriro wo gucanira inka,kirazira kurahura ikara rimwe kuba ari ukuzitubya,kuko ikara rimwe ryitwa umuriro mubi,kuko ari ryo bashyira mu mazi bakaraba bavuye guhamba.

Umuntu iyo acyuye inka azigejeje mu rugo ntiyasubira inyuma ngo azugarire

Umuntu umaze guhumuza inka ntiyajya kuzugarira,kuba ari kuzisurira kunyagwa,kereka iyo abonye undi umubanziriza umwugariro mu irembo.

Umuntu iyo acyuye inka aguma ku gicaniro, agahamagaza injishi bakamuhereza n’inkoni z’imicyuro akazikoza mu ziko ati: “Cyurirwa amashyo”, undi ati: “ Cyurirwa amagana”

Umuntu iyo amaze gucyura inka ntibamuha inzoga y’u rwagwa (yitwa inshike) iyo ashatse gusoma inzoga zitarahumuza aragenda agakora inka mu mabere.

Ntawe bagaburira inka zitarahumuza,aragenda akabanza gukora inka ku mabere cyangwa ku cyansi cyangwa se bakamuha amata akanywa.Iyo batabikoze baba ari uguca inka mu rugo.

Kirazira guha umushumba ucyuye inka umutsima ngo awurire ku mwuko,izo aragiye zihora zibyara ibimasa gusa.

Umuntu ntiyajya gukama inka ngo ayikame anywa itabi .Ikono y’itabi yitwa intubya igatubya inka muri urwo rugo.

Kirazira ko umuntu akora ku nkono y’itabi agifite urukamiro,ni ugusurira inka gushira.

Last modified on Wednesday, 15 February 2017 13:18

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Igiseke

culture-in-rwanda

Kwamamaza

Umurage Wacu 3lOGO UMURAGECqAJqoFW8AAF6RY.jpg large

Facebook

Inkuru zose

© 2016  Umurage Wacu  Group 

Tel:+250 783541018 /728541018

Email:umuragewacugroup@gmail.com

Address:Kigali-Rwanda

Design by FRI SOFT Ltd