Abanditsi

Ibitabo 11 urubyiruko  rukwiriye gusoma muri uyu mwaka wa 2024

Ni byiza gutangira umwaka dushishikariza urubyiruko kumenya ibitabo rukwiriye gusoma, ibitabo ababyeyi bakwiriye gufasha urubyiruko kubona ngo basome. Ni ibitabo byagenewe urubyiruko rwo kuva mu mwaka wa mashuri makuru kugeza muri kaminuza,  urubyiruko rukora,...

Ibitabo  10 abantu bakuru bakwiriye gusoma muri uyu mwaka 2024

Ni byiza gutangira umwaka dufasha abantu bakuze kumenya ibitabo rukwiriye gusoma, ibitabo  bakwiriye gushyira mu ngamba z’umwaka ngo bazabe babisomye. Kumenya ahantu babikura , uko babibona,.. Gusoma bifite akamaro ku muntu; byongera ubumenyi, bituma ugira...

Ibitabo 12 by’abana bakwiriye gusoma muri uyu mwaka 2024

Ni byiza gutangira umwaka dushishikariza abana kumenya ibitabo bakwiriye gusoma, ibitabo ababyeyi bakwiriye kugurira abana babo ngo basome. Ni ibitabo byagenewe abana bo kuva mu mwaka wa mashuri y’inshuke kugeza mu mashuri abanza. Bizafasha ababyeyi gusomera abana...

2023, ibitabo byasomwe na Ndahimana Gilbert

Ndahimana Gilbert ni umunyarwanda ukunda gusoma no kwandika. Mu mwaka wa 2023 yasomye ibitabo byiza yakunze byamufashije mu gutera imbere mu bitekerezo, kugira ubumenyi, kumenya uko umuntu yitwara mu bibazo, kunguka inshuti, kumenya ibyo umuntu akunda ku giti cye,.…...