Abanyarwanda batwaye Tour du Rwanda

Abanyarwanda batwaye Tour du Rwanda

Isiganwa ry’amagare ryo kuzenguruka u Rwanda, kuva ryaba mpuzamahanga mu mwaka wa 2009, rikajya ku rwego rwa 2.1. Abanyarwanda bagize amahirwe yo kuritwara inshuro eshanu. 2014: Umunyarwanda Ndayisenga Valens 2015: Umunyarwanda Nsengimana Jean Bosco 2016: Umunyarwanda...

Insigamigani:’’U Rwanda ruratera ntiruterwa’’ 

Insigamigani:’’U Rwanda ruratera ntiruterwa’’ 

Abantu benshi bakunda guca imigani miremire,iy’imigenurano ndetse n’Insigamigani,abandi bakibaza inkomoko yayo, bikababera urujijo ,aha twarabakoreye ubushakashatsi bw’igihe kirekire bw’Inkomoko y’iyo Migani ikoreshwa ahantu henshi hatandukanye.Umugani tugiye...

Umugani wa CACANA

Umugani wa CACANA

Cacana yari mukuza, yari mukoza. Yaje ntinyishi kwa Bacondo, arabahamagara, arababwira ati « yemwe bene urugo, ntimushaka kubaga, nkabatiza intorezo n'umuhoro, mukampa ikibaro?» Baramukubita, aragenda n'i Gatovu kwa Rukangamiheto rwa Rwogera ati «yemwe bene urugo,...

Rubanda ni abahanya
Insingamigani Inyurabwenge

Rubanda ni abahanya

Rubanda ni abahanya ni umugani baca iyo bashaka gutsindira umuntu ubugome badasobanuye uwo ari we; ni bwo bagira ngo: "Rubanda ni abahanya!" Wakomotse ku muja wa Mibambwe Sekarongoro witwaga Nyirabihanya muka Buyoyo w'i Nyarusave ku Itaba rya Bugoba i Rukoma (Gitarama); ahasaga umwaka w'i 1400. Ku...
Read More
Imigenzo & Imigenzo Umuco

Imiziririzo

1 2 3 9

Abanyarwanda batwaye Tour du Rwanda

Isiganwa ry’amagare ryo kuzenguruka u Rwanda, kuva ryaba mpuzamahanga mu mwaka wa 2009, rikajya ku rwego rwa 2.1. Abanyarwanda bagize amahirwe yo kuritwara inshuro eshanu. 2014: Umunyarwanda Ndayisenga Valens 2015: Umunyarwanda Nsengimana Jean Bosco 2016: Umunyarwanda...

Insigamigani:’’U Rwanda ruratera ntiruterwa’’ 

Abantu benshi bakunda guca imigani miremire,iy’imigenurano ndetse n’Insigamigani,abandi bakibaza inkomoko yayo, bikababera urujijo ,aha twarabakoreye ubushakashatsi bw’igihe kirekire bw’Inkomoko y’iyo Migani ikoreshwa ahantu henshi hatandukanye.Umugani tugiye...

Umugani wa CACANA

Cacana yari mukuza, yari mukoza. Yaje ntinyishi kwa Bacondo, arabahamagara, arababwira ati « yemwe bene urugo, ntimushaka kubaga, nkabatiza intorezo n'umuhoro, mukampa ikibaro?» Baramukubita, aragenda n'i Gatovu kwa Rukangamiheto rwa Rwogera ati «yemwe bene urugo,...