Imigenzo & Imigenzo

Umwaka mushya: Ingamba 12 wafata muri uyu mwaka

 Ni byiza gutangira umwaka ufite ingamba ugomba kugenderaho, bituma ubasha kubaho neza, nta mbogamizi kuko uba ugendera kuri izo ngamba wihaye. Uba urimo gushyira mu bikorwa ibitekerezo, ibikorwa, ibyifuzo ufite. Gufata ingamba bireba buri wese; umwana,...

Tom Close: Impamvu zituma udacika intege mu buzima

1.impamvu yo kubaho kwawe iraremereye kurusha ibibazo byose bikubangamiye uyu munsi. 2.Abo wibwira ko bameze neza nabo bakubwiye ibyabo wasanga ibyo wowe ufite, wita ibibazo bishobora kwihanganira cyangwa gukemuka. 3.Ibihe bihora bisimburana, nta bihe bibi bihoraho,...

INZIRA Y’UMUGANURA

Umuganura uturuka muri Kanama Uturukijwe no kwa Myaka Ari bo bo kwa Musana Bakaza kwaka amasuka Bakabwira umutsobe ubatwara Akaza n’ibwami Umwami akicara ikambere Ari kwa se cyangwa kwa Sekuru Akicara mu kirambi Ku ntebe y’inteko Umutsobe akazana amasuka Akwikiye mu...

Imiziririzo: Umuntu n’undi muntu

1. Umuntu azira kurya abyina, kuba ari ugukenya bene nyina 2. Umuntu iyo ashatse kuvuga undi muntu akavugishwa, akavuga undi adashaka kuvuga, arongera akarisubiramo, ngo nawe arakavugwa.Iyo atamusubiye mu izina ngo amuvuge, kuba ari ukumukenya 3. Iyo umuntu arya maze...